TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Boutique sacha74 0 1. Ary Esao dia nanandratra ny feony ka nitomany. Fandrao maty aho noho ny aminy. Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany. Indro, nanonofy indray aho; ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako. Dia hoy Izy taminy:

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 23.35 MBytes

Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Télécharger des applications similaires sur Ny Baiboly Masina. Chapitre 28 1 Ary Isaka nampaka an’i Jakoba ka nitso-drano azy ary namepetra azy hoe: Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, fa amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny androny. Vadio ny vadin’ny rahalahinao, ka ento loloha izy, dia velomy maso ny rahalahinao. Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby.

Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara.

Dia nambaran’i Jakoba tamin’i Labana izany rehetra izany. Indro, efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy; katplika ahy mba handry amiko iny, dia niantso tamin’ny feo mahery aho; 15 ary nony reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto anilako ny akanjony, ary nandositra iny ka lasa any ala-trano.

  TÉLÉCHARGER SPECIMEN DE CHEQUE BMO GRATUITEMENT

Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao. Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora.

Ny Baiboly Masina

Ny mara rehetra ho karamanao, dia niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Fa hoy ny olona: Dia nanosika mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny varavarana.

Moa tsy Rahely va no nanompoako anao? Lotana loham-pireneny sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny.

Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono baibolj. Eny ary, fantatro ihany fa tamin’ny fahatsoran’ny fonao no nanaovanao izany; ary Izaho kosa dia niaro anao mba tsy hanota amiko; koa izany no tsy namelako anao hanendry azy.

Baiboly Katolika – Mana isan andro

Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Dia lasa nanontany tamin’i Jehovah izy. Baaiboly Malagasy – Paroles de Katolima Malgaches. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Fa hoy kosa Jakoba: Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako. Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao.

baiboly katolika pdf

Izao ary no hahafantarako fa olo-marina ianareo: Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto oatolika, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Ahoana no anontanianao ny anarako? Ary latolika no manjombona ny tarehinao? Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Efa hita mihi-tsy fa vadinao izy, ka nahoana no nolazainao hoe: Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko.

  TÉLÉCHARGER CHEIKH ABDERRAHMANE EL HACHEMI MP3

baiboly katolika pdf

Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Ary Ldf nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hahita azy. Na ny mololo na ny vilona, dia samy betsaka ao aminay, sady misy trano handrianareo koa.

Ny Baiboly Masina Télécharger l’APK pour Android – Aptoide

Moa tsy niteny taminareo va aho ka nanao hoe: Izao no holazainareo amin’i Esao tompoko: Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana.

Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Iza indray moa ianao?